SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov spoločnosťou Druhý názor lekára s.r.o., IČO: 50 438 638, so sídlom Hrachová 16, 821 05 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č.: 113197/B, oddiel: Sro (ďalej len „DNL s.r.o.”) a to v rozsahu meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo za účelom vypracovania písomnej konzultácie dotknutej osoby (ďalej ako „účel“). Môj súhlas pokrýva aj spracovávanie osobných údajov týkajúcich sa môjho zdravotného stavu. Súhlas udeľujem na dobu 5 rokov. Zároveň vyhlasujem, že som spoločnosti DNL s.r.o. poskytol pravdivé osobné údaje a môj súhlas bol daný dobrovoľne.

Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. (najmä podľa § 28) a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa § 15 uvedeného zákona a môj súhlas na spracovanie osobných údajov ako aj súhlas na zasielanie produktových informácií môžem kedykoľvek odvolať, a to žiadosťou adresovanou spoločnosti na adresu jej sídla. V prípade potreby môžem kontaktovať Infolinku: +421 948 114 114.