VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


Článok I.
Vymedzenie základných pojmov


 1.1.   
Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť Druhý názor lekára s.r.o., so sídlom Hrachová 16, 821 05 Bratislava, IČO: 50 438 638 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 113197/B, ktorá v súlade so zákonom č. 22/2004 Z.z. je poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. poskytovateľom služieb špecifikovaných v bode 1.5. týchto VOP na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
• adresa elektronickej pošty: hladam@druhynazorlekara.sk
• kontaktné telefónne čislo: 0948 114 114

 1.2.
Platforma sa rozumie technologické riešenie spočívajúce v elektronickom portáli www.druhynazorlekara.sk pozostávajúceho sa z webového rozhrania, ktoré umožňuje poskytovanie služieb Prevádzkovateľovi a Užívateľom portálu, a to vrátane ich registrácie, zabezpečenie ich vzájomnej on-line komunikácie a prenosu dát s tým súvisiacim, finančné vysporiadanie medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, to všetko za pomocou nástrojov pre spracovanie elektronických dát. Platforma súčasne vytvára právne prostredie a poriadok umožňujúci vznik zmluvných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

 1.3.
VOP sú tieto Všeobecné obchodné podmienky Prevádzkovateľa pre poskytovanie Služieb.

 1.4.
Užívateľ je osoba, ktorá komunikuje s Prevázkovateľom prostredníctvom Platformy a na účely týchto VOP aj osoba, ktorá komunikuje s Prevádzkovateľom prostredníctvom emailovej alebo telefonickej komunikácie a sms správy.

 1.5.
Služba sa rozumie odborná, písomná konzultácia, ktorú Odborník vypracuje Užívateľovi na základe Dokumentácie, ktorú Užívateľ poskytne Prevádzkovateľovi prostredníctvom Platformy, emailovej komunikácie alebo poštou. Obsah písomnej konzultácie závisí od výberu konkrétnej Služby:

a)  Služba Basic - V rámci danej Služby poverený Odborník poskytne Užívateľovi Službu, to je písomnú konzultáciu, obsahom ktorej sa rozumie ozrejmenie Užívateľovho zdravotného stavu v širších súvislostiach, s informáciou o základných symptómoch a procesoch diagnostiky ochorenia. Súčasťou tejto Služby NIE JE vypracovanie názoru Odborníka ako sa mu javí Užívateľov zdravotný stav a názor Odborníka na liečbu Užívateľa.

b) Služba Premium - V rámci danej Služby poverený Odborník poskytne Užívateľovi Službu, to je písomnú konzultáciu, obsahom ktorej bude vypracovanie názoru Odborníka ako sa mu javí Užívateľov zdravotný stav, spolu s návrhom doplňujúcich vyšetrení a prípadných možnostiach liečby. Predmetná služba Premium s vypracovaním názoru Odborníka vyžaduje konzultáciu Odborníka jednej špecializácie, pričom vypracovanie písomnej konzultácie Odborníkovi zaberie maximálne. 90 minút.

b) Služba Premium Plus - V rámci danej Služby poverený Odborník poskytne Užívateľovi Službu, to je písomnú konzultáciu, obsahom ktorej bude podrobné vypracovanie názoru Odborníka ako sa mu javí Užívateľov zdravotný stav, spolu s návrhom doplňujúcich vyšetrení a prípadných možnostiach liečby. Predmetná služba Premium Plus s vypracovaním názora Odborníka vyžaduje konzultáciu jedného Odborníka jednej špecializácie, pričom vypracovanie písomnej konzultácie Odborníkovi zaberie viac ako 90 minút, a/alebo bude vyžadovať konzultáciu ďalšieho Odborníka/Odborníkov z viacerých špecializácií.

 1.6.
Zmluva o službe sa rozumie zmluva uzavretá na diaľku v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z., ktorá je uzavretá medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie, najmä využitím Platformy, elektonickej pošty alebo telefónu. Užívateľ záväzne vyhlasuje, že bol ešte pred uzavretím Zmluvy o službe v zmysle ustanovenia § 3 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. jasne a zrozumiteľne informovaný o charaktere služby.....? a o ostatných údajoch požadovaných uvedeným ustanovením zákona a ďalej bol Klient poučený o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od Zmluvy o službe uvedené v Článku VI. týchto VOP. Predmetom Zmluvy o službe je záväzok Prevádzkovateľa poskytnúť Službu podľa bodu 1.4. tohto článku a Užívateľa zaplatiť riadne a včas v súlade s VOP.

 1.7.
Odborník sa rozumie zdravotnícky pracovník v zmysle § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti v platnom znení alebo iný odborník pôsobiaci v oblasti zdravotníctva.

 1.8.
Zdravotná dokumentácia sa pre účely týchto VOP rozumie kópia zdravotnej dokumentácie Užívateľa, ktorá je definovaná v ustanovení § 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1.9.
Zákon č. 22/2004 Z.z. je zákon zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.

 1.10.
Zákon č. 102/2014 Z.z. je zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1.11.
Účet je účet Prevádzkovateľa IBAN: SK3402000000003723935356


Článok II.
Úvodné ustanovenia


 2.1.
Spoločnosť Druhý názor lekára s.r.o., so sídlom Hrachová 16, 821 05 Bratislava, IČO: 50 438 638 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 113197/B (ďalej ako “Prevádzkovateľ”) je spoločnosť prevádzkujúca na základe príslušných VOP túto Platformu, ktorá poskytuje za stanovených podmienok Užívateľom Služby vymedzené v bode 1.5 týchto VOP.

 2.2.
Prevádzkovateľ poskytuje Služby Užívateľom na základe týchto VOP. Prípadné odlišné podmienky Užívateľov sa týmto považujú za odmietnuté a nie sú záväzné ani v takom prípade, ak im Prevádzkovateľ výslovne neodporoval. Odlišné podmienky alebo vedľajšie dojednania sú účinné iba v prípade ich písomnej akceptácie Prevádzkovateľom.

 2.3.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. V prípade, ak sa v priebehu poskytovania Služieb dotknutému Užívateľovi zmenia tieto VOP, tak sa na poskytované Služby vzťahujú ešte pôvodné VOP platné ku dňu doručenia Objednávky dotknutého Užívateľa.

 2.4.
Zmluvný vzťah medzi Prevadzkovateľom a užívateľom je uzatvorený na dobu určitú, a to do okamihu poskytnutia Služby, pokiaľ nie je v súlade s týmito VOP ukončený skôr.

 2.5.
Objednaním akejkoľvek Služby Užívateľ vyjadruje úplný a bezvýhradný súhlas s tymito VOP. VOP sa na zmluvný vzťah Prevádzkovateľa a Užívateľa vzťahujú v plnom rozsahu, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

 2.6.
Akékoľvek ponuky Prevádzkovateľa sú voľné a nezáväzné. Predloženie ponuky nezaväzuje Prevádzkovateľa k prijatiu Objednávky. Prevádzkovateľ taktiež nie je povinný prijať zaslanú Objednávku.


Článok III.
Objednanie služby


 3.1.
Objednanie cenovej ponuky sa uskutočňuje cez vyplnený kontaktný formulár Prevádzkovateľa uvedený na Platforme Prevádzkovateľa. Položky kontaktného formulára, ktoré sú označené ako povinné je potrebné bez výnimky vyplniť, pretože v opačnom prípade nebude možné cenovú ponuku vypracovať (ďalej len „povinné údaje“). Medzi povinné údaje patrí aj označenie konkrétneho typu Služby (Služba Basic, Služba Premium, Služba Premium Plus). Cenová ponuka bude zaevidovaná a vypracovaná až po doplnení povinných údajov a doručení všetkej potrebnej Dokumentácie v zmysle bodu 3.8 týchto VOP.

 3.2.
Užívateľ je povinný pri odosielaní kontaktného formulára potvrdiť nasledovné vyhlásenia
 a.  Súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami
 b.  Súhlas so spracovaním osobných údajov

 3.3.
Objednanie cenovej ponuky je možné uskutočniť aj prostredníctvom e-mailu na adrese hladam@druhynazorlekara.sk s uvedením povinných údajov. Ak objednanie cenovej ponuky zaslané prostredníctvom e-mailu nebude obsahovať všetky povinné údaje, Prevádzkovateľ vyzve Užívateľa na ich doplnenie, a to s tým, že v opačnom prípade nebude môcť byť cenová ponuka vypracovaná.

 3.4.
Užívateľ si môže Službu objednať aj telefonicky, pokiaľ Prevádzkovateľovi poskytne všetky povinné údaje. Ak zákazník uvedie svoju e-mailovú adresu, potvrdenie objednávky cenovej ponuky sa uskutočňuje spôsobom uvedeným v bode 3.3 týchto VOP. Ak užívateľ neuvedie svoju e-mailovú adresu, za potvrdenie objednávky sa pokladá doručenie služby Užívateľovi.

 3.5.
V prípade, že Užívateľ bude s Prevádzkovateľom komunikovať výlučne písomne prostredníctvom pošty, zaslanie cenovej ponuky sa uskutočnuje spôsobom uvedeným v bode 3.4 týchto VOP.

 3.6.
Užívateľ je povinný zaslať Dokumentáciu na vypracovanie cenovej ponuky na emailovú alebo poštovú adresu Prevádzkovateľa.

 3.7.
Ak Užívateľ služby uskutočnil objednávku cenovej ponuky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky je povinný spolu s Dokumentáciou zaslať Prevádzkovateľovi písomný súhlas s týmito VOP a písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a písomný súhlas klienta, aby sa Odborník oboznamoval s údajmi o osobe Užívateľa ako aj údajmi obsiahnutými v Dokumentácii v zmysle bodu 1.8 týchto VOP. V opačnom prípade nebude možné zaevidovať a vypracovať cenovú ponuku.

 3.8.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo od Užívateľa vyžiadať potrebnú Dokumentáciu podľa vlastnej úvahy. Po obdržaní kompletnej Dokumentácie podľa bodu 1.8 a 3.7 týchto VOP Prevádzkovateľ zhodnotí, či Dokumentácia je v rozsahu nevyhnutnom na vypracovanie cenovej ponuky.

 3.9.
Ak Prevádzkovateľ vyhodnotí, že Dokumentácia je kompletná podľa bodu 3.8. týchto VOP, tak Prevádzkovateľ bude kontaktovať Užívateľa s konkrétnou cenovou ponukou v lehote do 2 pracovných dní od doručenia kompletnej Dokumentácie. V opačnom prípade sa Užívateľ zaväzuje, že v prípade výzvy Prevádzkovateľa na doplnenie Dokumentácie v rozsahu nevyhnutnom na poskytnutie Služby zašle príslušnú dokumentáciu Prevádzkovateľovi do 7 dní.

 3.10.
V prípade, že Užívateľ cenovú ponuku odmietne (napr. nezaplatením zálohovej faktúry podľa bodu 4.4. týchto VOP) alebo nedôjde k doplneniu dokumentácie v stanovenej lehote, prípadne bude doplnená len sčasti, nedochádza k vzniku žiadnych záväzkov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

 3.11.
Užívateľ sa zaväzuje pred každým využitím Služby zaplatiť cenu za túto Službu vo výške a spôsobom uvedeným v v článku IV. týchto VOP, ktorá sa bude považovať do jej použitia alebo vyúčtovania za finančnú zábezpeku na budúce poskytnuté plnenia.

 3.12.
V deň pripísania ceny uvedenej v zálohovej faktúre na Účet Prevázdkovateľa je Zmluva o službách medzi Prevázkovateľom a Užívateľom uzavretá.

 3.13.
Služba bude Užívateľovi poskytnutá do 7 pracovných dní po pripísaní ceny uvedenej v zálohovej faktúre na Účet Prevádzkovateľa špecifikovaný v bode 1.11 týchto VOP.

 3.14.
Prevádzkovateľ si pri poskytnutí Služby vyhradzuje právo na výber Odborníka ako aj špecializácie, v rámci ktorej sa bude vypracovávať písomná konzultácia v zmysle bodu 1.5 týchto VOP.


Článok IV.
Cena za poskytnuté Služby


 4.1.
Služby sú Prevádzkovateľom poskytované odplatne. Ceny budú k dispozícii užívateľovi po doručení všetkých podkladov potrebných pre nacenenie služby (vypracovanie ponuky).

 4.2.
Cena sa určí individuálne podľa rozsahu údajov, infomácii a dokumentov a iných vhodných materiálov (najmä lekárske správy) a zložitosti každého prípadu.

 4.3.
Užívateľ je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za poskytnutie Služby uvedenú v faktúre na Učet Prevádzkovateľa špecifikovaný v bode 1.11 týchto VOP. Všetky ceny sú uvádzané vrátane DPH.

 4.4.
Užívateľ je povinný cenu za poskytnutie Služby

 4.5.
Cena za poskytnutie Služby uhradená vkladom alebo prevodom na účet Prevádzkovateľa sa pokladá za uhradenú až jej pripísaním na príslušný Účet Prevádzkovateľa.

 4.6.
Prevádzkovateľ doručí užívateľovi faktúru za poskytnuté Služby prostredníctvom e-mailu. Ak užívateľ Prevádzkovateľovi neposkytol svoju e-mailovú adresu, Prevádzkovateľ zašle zákazníkovi faktúru na poštovú adresu uvedenú v kontaktnom formulári.


Článok V.
Zásady používania Platformy


 5.1.
Užívatelia Platformy sú povinní užívať Platformu len na účel, ktorý vyplýva z VOP a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne uznávanými zásadami, a týmito VOP.

 5.2.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za konanie Užívateľov Platformy, ktorým dochádza k porušovaniu povinností vyplývajúcich z tohto článku VOP. Porušenie povinností špecifikovaných v tomto článku VOP je považované za podstatné porušenie zmluvných vzťahov a dôvodom pre odstúpenie od akejkoľvek Zmluvy.

 5.3.
Výslovne je zakázané uvádzať alebo akokoľvek šíriť na Platforme alebo jej prostredníctvom:
 a.  písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy a to bez zákonom predvídaných oprávnení,
 b.  obsah, ktorý obsahuje násilné alebo pornografické prvky alebo akýkoľvek obsah, ktorý nesúvisí s účelom Platformy,
 c.  akékoľvek materiály, ktoré sú predmetom vlastníckych práv tretích osôb a to bez príslušných oprávnení,
 d.  obsah reklamného charakteru či propagácie akýchkoľvek výrobkov alebo služieb,
 e.  informácie podliehajúce akémukoľvek stupňu utajenia.

 5.4.
Užívatelia berú na vedomie, že Služby poskytované Prevádzkovateľom slúžia na zvýšenie informovanosti Užívateľov a majú im poskytnúť odborný a nezávislý zdroj informácií a odporúčaní, ktorý v žiadnom prípade nenahrádza zdravotnú starostlivosť podľa zákona č. 576/2004 Z.z. Poskytnuté Služby nenahrádzajú individuálny liečebný postup alebo jeho konzultáciu vykonanú s osobnou prehliadkou/návštevou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V závislosti na charaktere objednávky Užívateľa je potrebné vyhľadať aj odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom vykonať účinnejšie diagnózu.

 5.5.
Služby poskytované Prevádzkovateľom majú len odporúčací charakter a nemôžu byť využívané ako náhrada za zdravotnú starostlivosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z..

 5.6.
Poskytnuté Služby nenahrádzajú individuálny liečebný postup alebo jeho konzultáciu vykonanú s osobnou prehliadkou/návštevou poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V závislosti na charaktere objednávky Užívateľa je potrebné vyhľadať aj odbornú starostlivosť, ktorá je schopná vďaka bezprostrednému kontaktu s pacientom vykonať účinnejšiu diagnózu.

 5.7.
Služby majú za cieľ odporučiť Užívateľovi vhodný postup pri riešení ním prezentovaných zdravotných problémov a užívateľ je povinný vyhľadať svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a všetky odporúčania, indikované liečebné postupy získané prostredníctvom Služby by mali byť využité až po následnom osobnom vyšetrení  poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

 5.8.
V prípade potreby poskytnutia zdravotnej starostlivosti (lekárskej pomoci, ošetrenia alebo určenia diagnózy).

 5.9.
Služby poskytuje Prevádzkovateľ na základe údajov, informácií, dokumentov a iných vhodných údajov a materiálov poskytnutých Užívateľom. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nie je oprávnený verifikovať údaje a informácie poskytnuté Užívateľom a za ich pravosť, hodnovernosť a úplnosť nepreberá žiadnu zodpovednosť.

 5.10.
Užívateľ je povinný sa riadne oboznámiť s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich platné znenie dodržiavať. Užívateľ sa vzdáva akéhokoľvek nároku vzniknutého nesprávnym použitím Platformy.

 5.11.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonávať údržbu Platformy. O vykonávaní údržby je prevádzkovateľ povinný včas informovať.

 5.12.
Autorské práva a iné ochranné práva na názov Služby a jej koncepciu, obchodnú značku, databázy, grafické prvky, texty, softvér Platformy vrátane loga, ako aj kompozície a zloženie týchto prvkov, práva priemyselného vlastníctva vrátane práv zápisu ochrannej známky a práva ochrany známok zahrnutých v Platforme náleží Prevádzkovateľovi.

 5.13.
Užívateľom Platformy je zakázané používať názov Platformy, jej koncepciu, databázy, grafiku a jej usporiadanie a zloženie, rovnako ako ochranné známky, na ktoré sa vzťahujú práva prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených v týchto VOP alebo s predchádzajúcim písomným súhlasom Prevádzkovateľa.

 5.14.
Užívatelia sú povinní poskytovať odborníkom portálu pravdivé a úplné informácie, ktoré možno rozumne očakávať a to tak, aby mohol Prevádzkovateľ riadne poskytnúť požadované Služby.

 5.15.
Užívateľ vyslovuje súhlas, aby údaje o jeho zdravotnom stave boli spracované nielen Prevádzkovateľom portálu, ale aj Odborníkom a to len k riadnemu plneniu účelu zmluvných vzťahov vzniknutých podľa týchto VOP, resp. v dôsledku technického prevádzkovania Platformy a to na dobu určitú a to do poskytnutia Služby.

 5.16.
Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu Tretích osôb v mene Užívateľa. Treťou osobou je fyzická osoba, ktorá využíva Služby alebo s Prevádzkovateľom komunikuje v mene, na účet a na zodpovednosť Užívateľa.


Článok VI.
Odstúpenie od zmluvy
 6.1.
Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom sa uzatvára na dobu určitú v zmysle bodu 2.4 týchto VOP.

 6.2.
Zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom automaticky zaniká omeškaním Užívateľa so zaplatením dohodnutej ceny v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry a tiež v prípade obojstrannej písomnej dohody zmluvných strán.

 6.3.
Zánik zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom nemá vplyv na povinnosť Užívateľa zaplatiť dohodnutú cenu tak, ako sa strany dohodli v rámci Zmluvy o službe. Ukončením Zmluvy zaniknú všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa a Užívateľa podľa Zmluvy o službe, resp. týchto VOP s výnimkou tých, ktoré podľa Zmluvy o službe alebo VOP vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvného vzťahu.

 6.4.
Prevádzkovateľ a Užívateľ môžu od Zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 6.5.
Užívateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť len v prípade, ak je Prevádzkovateľ v dôsledku svojho zavineného konania v omeškaní s poskytnutím Služby o viac ako jeden mesiac, pričom Užívateľ je povinný pred odstúpením od Zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu poskytnúť Prevádzkovateľovi prostredníctvom dohodnutého spôsobu komunikácie dodatočnú lehotu na plnenie v trvaní najmenej pätnásť dní odo dňa jeho doručenia Prevádzkovateľovi.

 6.6.
Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť zásadne vždy vtedy, ak podľa zodpovedného posúdenia Prevádzkovateľa porušil užívateľ svoje povinnosti a záväzky obsiahnuté v týchto VOP alebo v Zmluve podstatným spôsobom. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený od Zmluvy odstúpiť vtedy, ak užívateľ službu zneužije, umožní jej využitie tretej osobe v rozpore so Zmluvou, alebo ak užívateľ používa Službu takým spôsobom, že je to podľa názoru Prevádzkovateľa (i) v rozpore s účelom Služby, (ii) v rozpore s dobrými mravmi, (iii) v rozpore s hospodárskymi záujmami Prevádzkovateľa alebo (iv) spôsobilé poškodiť alebo ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa, Služby alebo iného produktu Prevádzkovateľa.

 6.7.
V prípade platného a účinného odstúpenia od Zmluvy zo strany Prevádzkovateľa sa zaplatená cena užívateľovi nevracia, pokiaľ nie je písomne dohodnuté medzi Prevádzkovateľom a užívateľom inak.

 6.8.
V prípade ukončenia tejto Zmluvy o službe je Prevádzkovateľ oprávnený požadovať od užívateľa primeranú odplatu za všetky Služby, ktoré mu boli poskytnuté do dňa skončenia platnosti Zmluvy.

 6.9.
Užívateľ akceptáciou týchto obchodných podmienok udeľuje súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a v prípade úplného poskytnutia služby užívateľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy. Úživateľ vyslovením súhlasu s týmito obchodnými pdomienkami vyhlasuje, že bol riadne poučený podľa § 4 ods. 6 písm a) zákona č. 102/2014 Z.z.Článok VII.

Reklamácie
 7.1.
Prevádzkovateľ vyvíja maximálne úsilie, aby boli užívatelia s poskytovaním Služby spokojní. Užívatelia sú oprávnení vznášať akékoľvek sťažnosti na poskytnutie Služby (ďalej len "Reklamácia").

 7.2.
Užívateľ je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty alikvotne predlžujú o čas, v ktorom Užívateľ neposkytol požadovanú súčinnosť.

 7.3.
Reklamovať je možné iba Službu objednanú, zakúpenú a zaplatenú u Prevádzkovateľa.

 7.4.
V prípade ak Služba nebola poskytnutá v súlade s týmito VOP má Užívateľ právo Službu reklamovať u Prevádzkovateľa: Druhý názor lekára s.r.o., so sídlom Hrachová 16, 821 05 Bratislava, IČO: 50 438 638.

 7.5.
Reklamačný servis zabezpečuje Prevádzkovateľ.

 7.6.
V reklamácii je Užívateľ povinný (okrem iných údajov) jasne a zrozumiteľne uviesť predmet reklamácie. Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne vydať Užívateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie (prostredníctvom mailu alebo poštou).

 7.7.
Podanie musí z dôvodu určitosti obsahovať:
 a. informácie umožňujúce identifikáciu Užívateľa,
 b. požiadavky Užívateľa,
 c. údaje týkajúce sa konkrétnej skutočnosti, voči ktorej Reklamácia smeruje.

 7.8.
Prevádzkovateľ najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá doklad o vybavení reklamácie.

 7.9.
V prípade neuplatnenia práva Užívateľom v záručnej dobe, márnym uplynutím tejto lehoty právo užívateľa zaniká.

 7.10.
Rozhodnutie o reklamácii musí obsahovať spôsob akým bola reklamácia vybavená a stručné odôvodnenie.

 7.11.
V prípade, že Prevádzkovateľ rozhodne, že reklamácia je oprávnená a chyba poskytnutej Služby je opraviteľná, je oprava vykonaná bezodplatne dopracovaním Služby Odborníkom.

 7.12.
V prípade, že oprava nie je možná, Užívateľovi bude vystavený dobropis vo výške ceny reklamovanej Služby. Touto cenou sa rozumie cena uvedená v zálohovej, resp. vyúčtovacej faktúre.

 7.13.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na voľbu spôsobu vybavenia reklamácie.

 7.14.
Pokiaľ Prevádzkovateľ zistí, že reklamovaná Služba nie je oprávnená, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Prevádzkovateľ si vo vzťahu k Užívateľovi vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou.Článok VIII.

Ochrana osobných údajov


 8.1.
Užívateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje spracúva a poskytuje Prevádzkovateľ podľa § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 8.2.
Užívateľ a Prevádzkovateľ v zmysle príslušných ustanovení zákona o ochrane osobných údajov berie na vedomie, že Prevádzkovateľ spracúva jeho osobné údaje uvedené v Zmluve o službe, ako i všetkých ďalších osobných údajov, ktoré Užívateľ poskytne pred uzavretím Zmluvy o službe alebo počas trvania právneho vzťahu založeného zmluvou (ďalej len „osobné údaje”).

 8.3.
Prevádzkovateľ zachováva diskrétnosť osobných údajov pri poskytovaní Služieb a plne rešpektuje súkromie užívateľov a preto kladie dôraz na ochranu ich osobných údajov.

 8.4.
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľa v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, číslo OP, emailová adresa a telefonický kontakt, ale aj údaje týkajúce sa zdravia najmä za účelom poskytnutia Služby v dohodnutom rozsahu a plnenia svojich povinností vyplývajúcich z prijatia objednávky Užívateľa. Prevádzkovateľ ich využíva pri riadnom a včasnom riešení požiadavky Užívateľa a k dosiahnutiu spokojnosti Užívateľa so Službami.

 8.5.
Osobné údaje Užívateľov Prevádzkovateľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne poskytnutie Služby, je to najmä Odborník. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej Služby. Databázu osobných údajov chráni Prevádzkovateľ pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

 8.6.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude osobné, účtovné a iné údaje Užívateľa chrániť a neposkytne iným tretím osobám s výnimkou prípadov, ak jej je táto povinnosť nariadená na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej alebo verejnej moci, ak ich poskytuje svojim subdodávateľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy o službách a ak ich poskytuje osobám, ktoré mu poskytujú odborné služby (lekári, advokáti, notári, daňoví poradcovia, atď.).

 8.7.
Užívateľ berie na vedomie, že jeho osobné údaje sa budú spracúvať počas trvania zmluvného vzťahu a následne uchovávať a archivovať podľa osobitných zákonov.

 8.8.
Užívateľ potvrdzuje, že pred uzatvorením Zmluvy bol oboznámený s identifikačnými údajmi Prevádzkovateľa a identifikačnými údajmi sprostredkovateľov, (t.j. názov, právna forma, adresa sídla a identifikačné číslo), s účelom spracovania osobných údajov, zoznamom osobných údajov alebo rozsahom osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvá veta zákona o ochrane osobných údajov, a tiež potvrdzuje, že obdržal všetky doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre dotknutú osobu na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov, ako aj informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté, o poučení o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a § 29 zákona o ochrane osobných údajov, najmä práva základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o užívateľovi spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a taktiež namietať voči ich spracúvaniu.

 8.9.
Užívateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytol.

 8.10.
Užívateľ tiež potvrdzuje, že obdržal všetky doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Užívateľa na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, ako aj informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté.

 8.11.
Užívateľ bol poučený o právach dotknutej osoby v zmysle § 28 a § 29 zákona o ochrane osobných údajov, najmä práva na základe písomnej žiadosti vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o užívateľovi spracúvané, právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil a taktiež namietať voči ich spracúvaniu.Článok IX.

Záverečné ustanovenia


 9.1.
Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom sa riadi právom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákon v znení neskorších predpisov.

 9.2.
Prípadné spory medzi poskytovateľom a zákazníkom sa budú riešiť predovšetkým cestou dohody a zmieru. Zákazník a poskytovateľ môžu za účelom mimosúdneho urovnania sporu uzatvoriť v súlade so zákonom 335/2014 Z.z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení rozhodcovskú zmluvu alebo v súlade so zákonom č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v platnom znení písomnú dohodu o riešení sporu mediáciou. Až po zlyhaní krokov smerujúcich k dohode postúpia strany spornú vec súdu. Ak sa Užívateľ a Prevádzkovateľ nedohodnú inak, prípadné súdne spory sa budú viesť pred príslušnými súdmi Slovenskej republiky.

 9.3.
Užívateľ plne akceptuje komunikáciu na diaľku – telefonickú, písomnú a elektronickú formu komunikácie (najmä prostredníctvom e-mailu a internetovej stránky poskytovateľa) ako platnú a záväznú pre Prevádzkovateľa aj Užívateľa.

 9.4.
Ak sa dôvod neplatnosti týchto VOP vzťahuje len na niektorú ich časť, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z povahy vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom alebo z povahy ustanovenia nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu.

 9.5.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Zmeny VOP sú účinné dňom umiestnenia nového znenia VOP na internetovú stránku Užívateľa. Nové znenie VOP sa vzťahuje na Užívateľa, ktorý už uskutočnil objednávku, iba v prípade, že s novým znením VOP vysloví súhlas.

 9.6.
Tieto VOP sú platné a účinné od 01.01.2017.


V Bratislave dňa 1.1.2017